Szukaj
Close this search box.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy stanowi dokument procesowy, który inicjuje proces rozwodowy. Wiele osób zastanawia się jak złożyć pozew o rozwód w taki sposób, aby uniknąć późniejszego wzywania do uzupełnienia braków. Powinien zostać złożony do biura podawczego sądu, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, pod warunkiem, że jedno z małżonków nadal w tym okręgu przebywa. Jeśli występuje brak takiej podstawy, pozew należy złożyć w sądzie okręgowym miejsca zamieszkania strony pozwanej, w wyjątkowych przypadkach może zostać złożony do biura podawczego sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Pozew rozwodowy może zostać złożony w sądzie za pośrednictwem poczty. W tym przypadku warto wysłać list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Warto pamiętać, że pozew rozwodowy powinien zostać złożony w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden z nich zostanie doręczony stronie pozwanej. Trzeci egzemplarz warto pozostawić dla siebie, bowiem powód może zostać wezwany do sprecyzowania treści jakiegoś dokumentu lub wyjaśnienia żądań w nim zawartych. Jeśli pozew jest wysyłany pocztą, dowód nadania warto pozostawić i dołączyć do trzeciego pozostawionego dla siebie egzemplarza.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Znając właściwość sądu do którego należy złożyć pozew rozwodowy, należy udać się do biura podawczego sądu (lub wysłać go pocztą) i złożyć oprócz pozwu rozwodowego następujące dokumenty:

– akt małżeństwa,

– akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci,

– dowód uiszczenia opłaty od pozwu w wysokości 600 złotych, który można uiścić w kasie sądu gotówką,  poprzez zakup znaków opłaty sądowej lub przelewem na rachunek bankowy sądu).

Z uwagi na to, że pozew rozwodowy jest pismem procesowym, powinien zgodnie z treścią art. 126 kodeku postępowania cywilnego zawierać takie elementy jak: oznaczenie sądu do którego pozew jest kierowany, imiona i nazwisko stron łącznie z ich adresami zamieszkania oraz numerami PESEL, oznaczenie rodzaju pisma (najczęściej jako pozew o rozwód), wskazanie żądań (czyli osnowę wniosku), wskazanie dowodów, własnoręczny i czytelny podpis strony (przynajmniej w jednym egzemplarzu, drugi może być jego kopią), oraz wymienienie wszelkich załączników które zostały dołączone do pozwu. Ponadto, jeżeli strona powodowa jest reprezentowana przez pełnomocnika, w pozwie rozwodowym powinny zostać ujęte dane pełnomocnika i jego adres do doręczeń.

Pozew rozwodowy zgodnie z art. 187§1 kodeksu postępowania cywilnego powinien ponadto w swojej treści zawierać:

– dokładnie określone żądanie z którego będzie wynikało, czy pozwany wnosi o rozwód z orzekaniem o winie obu stron czy też jednej,

– wskazanie i dokładne przytoczenie wszelkich okoliczności faktycznych, na podstawie których powód opiera swoje żądanie. W związku z tym, powód powinien dokładnie opisać na jakiej podstawie wnosi o rozwód oraz to dlaczego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Powinien też uzasadnić właściwość danego sądu jeśli nie jest ona oczywista,

– informację, czy przez strony została podjęta próba mediacji  lub innego pozasądowego rozwiązania sporu. Jeśli powyższa próba nie została podjęta, powinny zostać wskazane przyczyny ich niepodjęcia.