Szukaj
Close this search box.

Art. 97 KW – Naruszanie przepisów o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym w naszym kraju jest surowe i można to uznać za jego największa zaletę. Nie da się bowiem ukryć, że kierowcy często tracą na drodze „chłodną głowę”, a co za tym idzie stanowią oni zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. Nie da się ukryć, że niektóre wykroczenia są popełniane całkowicie świadome i zależą już od gestii kierowców. Jednak Kodeks Wykroczeń, a dokładniej jego 97 artykuł jasno precyzuje kary i konsekwencje, jakie kierowcy będą musieli ponieść za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym. Co więc warto wiedzieć o wspomnianym już artykule 97 Kodeksu Wykroczeń?

Art 97 Kodeksu Wykroczeń – o czym on traktuje?

Artykuł 97 K odnosi się do sytuacji spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym, czyli np. złamanie przepisów bezpiecznej jazdy lub innych, jakie w odniesieniu do kierowców zostały ustalone przez polskie prawo. Można śmiało powiedzieć, że ten artykuł 97 Kodeksu Wykroczeń bezpośrednio odnosi się do Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym. W tej ustawie zawarty został zbiór przepisów, które obowiązują każdego posiadacza pojazdu- kierowcę, który porusza się pod drogach publicznych czy po drogach w strefie zamieszkania. Wobec tego o czym traktuje artykuł 97 KW? Otóż najprościej można powiedzieć, że w myśl tego artykuły, każdy uczestnik ruchu drogowego lub także każda inna osoba, która znajduje się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania czy w strefie ruchu, oraz właściciel lub posiadacz pojazdu nie może występować przeciwko przepisom zawartym we wspomnianej już ustawie- Prawo o ruchu drogowym. Wobec tego za złamanie przepisów i stworzenie zagrożenia zdrowia lub życia podczas poruszania się po tego typu drogach, uczestnicy ruchu mogą spodziewać się określonej przez taryfikator kary.

Artykuł 97 KW – taryfikator na 2022 rok

Nie da się ukryć, że zatrzymanie kierowców i innych uczestników ruchu drogowego za złamanie artykułu 97 Kodeksu Wykroczeń zawsze będzie oznaczało mandat. Warto jednak zauważyć, że taryfikator nie będzie jednolity, co wynika przede wszystkim z faktu, że złamanie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego może zostać popełnione pod różnymi postaciami. Tak naprawdę zgodnie z artykułem 97 Kodeksu Wykroczeń możemy zostać zatrzymani już za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, który zbliża się do przejścia. Niemniej jednak kara pieniężna nie może być wyższa niż 3000 złotych, a jeśli policjant zadecyduje, może odstąpić od wymierzenia kary pieniężnej i wystosować kierowcy lub pieszemu jedynie upomnienie. Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi taryfikatory mandatów w naszym kraju poszybowały mocno w górę. Oto obecne ceny mandatów za niektóre wykroczenia związane z artykułem 97 Kodeksu Wykroczeń:

  • brak ustąpienia pierwszeństwa pieszemu zbliżającemu się do pasów- mandat w wysokości 50 złotych;
  • naruszenie obowiązku korzystania pieszego z chodnika- mandat w wysokości 50 złotych;
  • poruszanie się pojazdem w stanie nietrzeźwości lub innej substancji psychoaktywnej- mandat w wysokości- 200 złotych;

Taryfikator za pozostałe wykroczenia związane z artykułem 97 Kodeksu Wykroczeń można bez problemu znaleźć w sieci i się z nim zapoznać.

Jaka kara za artykuł 97 – prawo o ruchu drogowym?

Nie da się ukryć, że artykuł 97 Kodeksu Wykroczeń obejmuje swoim zasięgiem tak naprawdę całkiem pokaźną ilość wykroczeń. W dużej mierze jednak z punktu widzenia przeciętnego kierowcy, najważniejsze będą te podpunkty artykułu 97 Kodeksu Wykroczeń, które odnoszą się po prostu do spowodowania zagrożenia w na drodze. Tak naprawdę, w tej kwestii również można wyodrębnić wiele sytuacji, w których do takiego zagrożenia dochodzi. Niemniej jednak to co najważniejsze, to sam fakt, że zgodnie z nowym taryfikatorem, za wykroczenia popełnione wbrew ustawie o ruchu drogowym, kierowcy mogą spodziewać się kary grzywny nawet do 3000 tysięcy złotych oraz do 10 punktów karnych. Wszystko zależy bowiem od rodzaju popełnionego wykroczenia oraz od ogólnych okoliczności jakie mu towarzyszyły. W najlepszych i najbardziej szczęśliwych dla kierowcach wypadkach, może skończyć się tylko i wyłącznie na pouczeniu.

Pamiętaj: Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.

Jaki mandat za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym?

Spowodowanie zagrożenia w ruchu obejmuje chociażby niestosowanie się do zasad ruchu drogowego, nierespektowanie znaków, czy nawet korzystania z pojazdu w sposób niewłaściwy i stwarzający zagrożenie dla samego kierowcy oraz dla innych uczestników ruchu. Jest to jedno z bardziej surowo traktowanych wykroczeń, a co więcej, policja w tym momencie jest wyjątkowo rygorystyczna. Zgodnie z taryfikatorem za ten czyn w roku 2022 kierowcy mogą spodziewać się mandatu w wysokości od 2 do 3 tysięcy złotych. Dodatkowo ich konto zostanie zasilone co najmniej 6-cioma punktami karnymi. Im wyższy rangą jest popełniony czyn zabroniony, czyli np. wyprzedzanie na skrzyżowaniu lub na podwójnej linii ciągłej, tym wyższej kary i wyższej ilości punktów karnych mogą spodziewać się kierowcy.