Szukaj
Close this search box.

Jakie brzmienie i orzecznictwo – art. 244 kk

Przepisy prawne mają na celu uporządkowanie zasad oraz konsekwencji formalnych, związanych z ich naruszeniem. Ustawy określają porządek prawny, systematyzując przepisy w określone kategorie. Wśród nich znajdują się kodeksy, dzięki którym usystematyzowane przepisy mogą stanowić podstawę prawną m. in. postanowień sądowych. Niezwykle istotny i często stosowany art. 244 kk (Ustawa  z dnia 6 czerwca 1997 roku, Dz. U. 1997 nr 88, poz. 553) jest przepisem, poruszającym kilka aspektów bezprawnego zachowania, dotyczy on często spraw karnych z udziałem kierowców, prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Art. 244 kk-brzmienie i na czym właściwie polega jego specyfika?

Brzmienie art.244 kk określa złożoność oraz znaczny zakres czynności, których dokonanie wiąże się z konsekwencjami natury prawnej. Dokładne brzmienie artykułu 244 Kodeksu Karnego to: „Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Ten zapis, traktujący o niedostosowaniu się do postanowień sądu dotyczy osób, które złamały wcześniej postanowiony zakaz. Jeżeli osoba świadomie dopuszcza się postępowania wbrew postanowieniom sądu lub określonych przepisów prawnych, podlega karze pozbawienie wolności. Ten środek orzekany jest również do osób, które prowadziły pojazd mechaniczny pomimo oficjalnego zakazu sądowego.]

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów-konsekwencje

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest wykroczeniem/przestępstwem (zależnie od stężenia substancji w wydychanym powietrzu/krwi) surowo karanym i urzędowo kwalifikowanym do wszczęcia postępowania sądowego. W efekcie prowadzenia pojazdu pod wpływem substancji odurzającej (w tym alkoholu) osoba, która dopuściła się tego czynu otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres, ustalony w myśl obowiązujących przepisów prawnych (najczęściej mówimy o czasie 3 miesięcy do nawet 15 lat w zależności od specyfiki sytuacji). Jeśli po postanowieniu sądowym oraz uprawomocnieniu się wyroku osoba skazana za prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających ponownie wsiądzie za kierownicę pojazdu, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami natury prawnej. W myśl art. 244 kk osoba taka zostanie pozbawiona wolności na okres od 3 miesięcy do lat pięciu. Postanowienie sądu, zarówno w pierwszym wyroku jak i przy ponownym udziale kierowcy, nie posiadającego w drugim przypadku uprawnienia do prowadzenia pojazdu uwzględniają wszystkie czynniki, mające wpływ na postępowanie. Właśnie dlatego postanowiono w prawie ustawodawczym aby tak szeroko sklasyfikować ramy kary, dotyczące przestępstw i występków przeciw  sądowemu zakazowi. Ponowne popełnienie przestępstwa lub działanie, niezgodne z przepisami pod kątem obowiązujących ograniczeń nie pozostaje bez konsekwencji.